OBEM คืออะไร และจะสร้างห้องเรียนนี้ได้อย่างไร ใน LEB2

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มจธ. คงคุ้นเคยกับคำว่า Outcome-Based Education หรือ OBE กันมาบ้างแล้วพอสมควร โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการเรียนการสอนใน LEB2 มาก่อน ซึ่งเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวความคิดของสามเหสี่ยมแห่งการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย

  1. เป้าประสงค์ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้
  2. วิธีการวัด/ประเมินผล
  3. กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้

_________________________.png

OBEM หรือ Outcome-Based Education Module ถือได้ว่าเป็น Modular-Based Education ที่เล็กลงมาและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเพียง 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ และจะประเมินผู้เรียนว่า "ผ่าน" หากวัดผลได้ว่าผู้เรียนสามารถ ทำได้ (ไม่ใช่แค่ลองทำ) ในระดับที่คาดหวังอย่างน้อย 2 ครั้ง

_____-______.png

ในระบบ LEB2 อาจารย์สามารถสร้างห้องเรียนและเลือกปีการศึกษา เป็น OBEM เพื่อให้ห้องเรียนแบบ Modular-Based นี้แยกไว้จากห้องเรียนของรายวิชาอื่นๆ ได้

___________________-_OBEM.png

ภาพด้านล่างเป็นตัวอย่าง แผนการสอน สำหรับห้องเรียนแบบ OBEM ที่ประกอบด้วย

  • 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้
  • กิจกรรมเพื่อการประเมิน สำหรับวัดผลผู้เรียนว่าทำได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง อย่างน้อย 2 ครั้ง
  • กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับส่งเสริมผู้เรียนให้ทำได้ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง

สำหรับอาจารย์ แนะนำให้สร้างกิจกรรมเพื่อการประเมินไว้ให้มากพอ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองและสร้างให้เกิดโอกาสที่จะได้รับผลการประเมินที่แสดงออกถึงความสามารถที่แท้จริง ในส่วนของอาจารย์ก็จะได้เห็นถึงพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาได้ด้วย โดยระบบ LEB2 จะดึงผลของนักศึกษาที่ถูกประเมินไว้จากทุกกิจกรรม และพิจารณาให้ "ผ่าน" หากผลของกิจกรรมที่เคยทำได้สูงสุด ถึงหรือเกินกว่าระดับที่คาดหวัง อย่างน้อย 2 ครั้ง

สำหรับนักศึกษา ที่ได้เรียนรู้และผ่านการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ Modular-Based นี้แล้ว การันตีได้ว่ามีทักษะหรือความสามารถ "ทำได้" ตามผลลัพธ์การเรียนรู้นี้

__________-_OBEM.png

นอกจากนี้ อาจารย์ยังสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์โดยจัดวางเนื้อหาเรียงลำดับแนะนำไว้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้เองเมื่อพร้อม ให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการได้ทั้งช่วงเวลาที่สะดวก จัดหรือเลือกสถานที่ที่เหมาะสมได้เองก่อนเริ่มเรียน

โดยฟีเจอร์นี้ ในแต่ละบทเรียนอาจารย์สามารถจัดเรียงได้ทั้งไฟล์วิดีโอให้นักศึกษาเปิดดูได้เลยบนระบบ (โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลด) รวมไปถึงแนบไฟล์เอกสารประกอบการเรียนรู้ต่างๆ เช่น รูปภาพ หรือ pdf. ไว้ในบทเรียนได้อีกด้วย

______________.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
7 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น