บัญชีผู้ใช้ LEB2

  • ปรับปรุงเมื่อ

ปัจจุบัน ให้สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเฉพาะบุคลากรที่มี Internet Account ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ KMUTT เท่านั้น โดยบัญชีผู้ใช้งาน LEB2 แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่

Username: ชื่อ.นามสกุล 3 ตัว เช่น somchai.jai หรืออาจเป็น ชื่อ.นามสกุล 4 ตัว ในกรณีซ้ำกัน
Password: ที่ใช้ในการ Log in เข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

สำหรับ นักศึกษา

Username: รหัสนักศึกษา
Password:  ที่ใช้ในการ Log in เพื่อใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 ได้ 

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LEB2 ได้ สามารถตรวจสอบ username และ password ของคุณว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทดลองเข้าบริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งทุกระบบของ มจธ. จะใช้บัญชีเดียวกัน เช่น ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด เป็นต้น หากพบว่าบัญชีของคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบของบริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ของ มจธ. ได้ อาจเป็นไปได้ว่า username หรือ password ที่คุณระบุในการเข้าสู่ระบบนั้น ไม่ถูกต้อง

สามารถติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือสิทธิ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ มจธ. ณ ปัจจุบัน ตลอดจนการเปิดใช้ เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือต่ออายุการใช้งาน Internet Account ของตนเองได้

หมายเหตุ การสิ้นสุดสัญญาจ้างของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ จะถูกตัดสิทธิ์การใช้งาน Internet Account ในวันถัดไป ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการต่อสัญญาจ้างเพื่อรักษาสิทธิ์การใช้งาน Internet Account ของ มจธ. ให้สามารถจัดการเรียนการสอนบนระบบ LEB2 ได้อย่างต่อเนื่อง

บุคลากรภายนอกที่ต้องการเข้าใช้งานระบบ LEB2

ระบบ LEB2 เป็นระบบที่ใช้ภายใน มจธ. เท่านั้น หากบุคลากรภายนอก เช่น อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ต่างสถาบัน นักวิจัย เป็นต้น ต้องการจะใช้ระบบของเรา จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทางโทรศัพท์ 02-470-9444 และ Facebook : @cckmutt แจ้งความต้องการขอใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรภายนอก

      2.  ติดต่อทีมงาน LEB2 เพื่อขอ Account สำหรับเข้าใช้งานระบบโดยแจ้งข้อมูลดังนี้

  • ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ
  • อีเมลที่ทางสำนักคอมพิวเตอร์ ออกให้
  • หน่วยงาน หรือภาควิชา ที่สังกัด

       3. บุคลากรภายนอกรับสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ LEB2 เทียบเท่ากับบุคลากรภายใน มจธ.

 

ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีผู้ใช้งานระบบ LEB2 สำหรับบุคลากรภายในและภายนอก มจธ.

  • สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายใน มจธ. เมื่อสำนักคอมพิวเตอร์ ออก Account ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของ มจธ. ได้แล้ว จะสามารถใช้ username และ password เข้าใช้งานระบบ LEB2 ได้โดยอัตโนมัติ
  • สำหรับนักศึกษาใหม่ภายใน มจธ. เมื่อได้รหัสนักศึกษาแล้ว ทำการบันทึกประวัติในระบบ New ACIS ก่อน จากนั้นรอระบบอัปเดตภายใน 24 ชั่วโมง และสมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านได้ที่ Account Recovery จึงจะสามารถใช้ username และ password เข้าใช้งานระบบ LEB2 ได้
  • สำหรับบุคลากรภายนอก มจธ. เมื่อสำนักคอมพิวเตอร์ ออก Account ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของ มจธ. ได้แล้ว ต้องแจ้งข้อมูลกับทีมงาน LEB2 เพิ่มเติมเพื่อให้ทีมงานสร้าง Account เข้าใช้งานระบบ LEB2 โดยขั้นตอนดังกล่าว จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในภาควิชานั้นๆ ที่บุคลากรสังกัดอยู่

หมายเหตุ หากนักศึกษาใหม่เกิดปัญหาระหว่างการบันทึกประวัตินักศึกษา ให้แจ้งไปยัง Facebook: สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ. หรือ Line: @regiskmutt เมื่อทำการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้วให้ทำการตั้งค่า password หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบ LEB2 โดยใช้ username และ password ที่ตั้งค่าใหม่

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

3 จาก 3 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น