บทบาทของสมาชิกในห้องเรียน

_________________________.jpg

ปัจจุบัน ให้สิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเฉพาะบุคลากรที่มี Internet Account ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ KMUTT เท่านั้น โดยท่านสามารถติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับบริการอินเตอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็น การเปิดใช้ ต่ออายุ หรือตรวจสอบสิทธิ์ Internet Account ของตนเอง

สมาชิกในห้องเรียน (class member) บนระบบ LEB2 สามารถดูได้จากฟีเจอร์ Member ซึ่งจะอยู่ในแถบเมนูฝั่งซ้ายมือบนระบบ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

member.png

นักศึกษา (Student)

เมื่อลงทะเบียนรายวิชาผ่านระบบ New ACIS เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น 1 วัน รายชื่อจะถูกอัปเดตในห้องเรียนบนระบบ LEB2 โดยอัตโนมัติ ซึ่งนักศึกษาจะมองเห็นและสามารถเข้าถึงห้องเรียนที่เปิดสอนแล้ว (Published class) เท่านั้น

ทีมผู้สอน (Teaching Team)

  • เจ้าของห้องเรียน (Owner) คือ ผู้ที่นำเข้าห้องเรียน (import class) จากข้อมูลตารางสอนในระบบ New Acis เข้ามาในระบบ LEB2 หรือสร้างห้องเรียนใหม่ (create new class) เพิ่มเข้ามาเองก็ได้ กล่าวได้ว่าเป็นสมาชิกคนแรกของห้องเรียนนั้นๆ โดยอาจารย์เจ้าของห้องเรียนได้รับสิทธิ์เฉพาะในการตั้งค่าห้องเรียน (Class setting) ได้แต่เพียงผู้เดียว และสามารถเพิ่ม/ลบสมาชิกเข้าห้องเรียนได้
  • อาจารย์ (Teacher) คือ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการห้องเรียนได้เทียบเท่ากับเจ้าของห้องเรียน (Class Owner) แต่ไม่สามารถตั้งค่าห้องเรียนบางอย่าง ได้แก่ ลบห้องเรียน (Delete class) ปิดห้องเรียน (Archive class) หรือเปิดห้องเรียนที่ถูกปิดไว้ (Active class) ได้ แต่สามารถเพิ่ม/ลบสมาชิกเข้าห้องเรียนได้เทียบเท่า Owner

ผู้สังเกตการณ์ (Observer)

สามารถเข้ามาดูห้องเรียนและดาวน์โหลดไฟล์ได้เท่านั้น โดยไม่สามารถตั้งค่า เพิ่ม/ลบสมาชิก สร้างหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนได้ ผู้สังเกตการณ์สามารถเป็นได้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของห้องเรียน (Owner) จะกำหนดอย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้อง >>> เพิ่ม ลบ สมาชิกในห้องเรียน

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
6 จาก 6 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น