การตัดเกรด OBEM บนระบบ Avatar

 • ปรับปรุงเมื่อ

  Avatar

เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อไว้ใช้งานสำหรับอาจารย์ทำการตัดเกรด OBEM และตัดเกรดรายวิชา

Concept ในการประเมินผล OBEM 

ผลการเรียนรู้ที่ได้จากแต่ละโมดูลต้องบอกถึงระดับของการทำได้ทำเป็นของผู้เรียนตาม Rubric ของ Ultimate Learning Outcome ที่กำหนดไว้ เกรดในโปรแกรม Avatar ทั้งระดับ OBEM และระดับวิชาควรจะการันตีการทำได้ในระดับ 3 หรือเกรด C เป็นอย่างน้อย (ยกเว้นกรณีอื่นๆ ที่ผู้สอนพิจารณาว่าควรได้เกรดน้อยกว่า C ซึ่งควรถูกพิจารณาเป็น Case by case basis) เพื่อให้เกรดที่ได้สะท้อนระดับการทำได้ทำเป็นตาม Rubric ของ Ultimate learning outcome เราไม่แนะนำให้อาจารย์ให้เกรดแบบมีประจุในระดับ OBEM เพราะจะทำให้ตอบไม่ได้ว่าผู้เรียนทำได้ในระดับใด ยกเว้นจะมีการกำหนดระดับเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนถึงระดับการทำได้ที่มีประจุเพิ่มขึ้นมาด้วย

___________OBEM.png

การตัดเกรดในระดับวิชา (OBEMs สู่วิชา) สามารถให้เกรดที่มีประจุได้ ซึ่งจะได้จากการคำนวนค่าน้ำหนักความสำคัญของความสามารถในแต่ละ OBEM สู่ Learning outcome ในระดับวิชาหรือ CLO 

ผู้สอนสามารถกรอกผลการเรียนรู้ใน Excel sheet ได้ทุกกรณีที่กล่าวมา

ข้อควรระวังในการใช้คะแนนเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ 
 • คะแนนรวมที่ได้ของแต่ละโมดูลควรสะท้อนระดับการทำได้ทำเป็นของผู้เรียนตาม Rubric ของ Ultimate Learning Outcome
 • คะแนนที่นำมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ควรมาจากการวัด performance ตามระดับการทำได้ทำเป็นเท่านั้น การใช้คะแนนจิตพิสัยหรือคะแนนที่ผู้เรียนได้จากการมีส่วนร่วมในห้องเรียนต่างๆมารวมด้วยอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการประเมินผลการเรียนรู้
 • แนะนำให้ใช้ความถี่ในการทำได้ในแต่ละระดับเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลการเรียนรู้ว่าทำได้ถึงระดับใด ซึ่งจะสะท้อนระดับการทำได้ได้ชัดเจนกว่าการใช้คะแนน

OBEM Grading (การตัดเกรดโมดูล)

 1. ไปที่ https://obemgrading.kmutt.ac.th โดยใช้ username และ password เดียวกันกับที่ใช้เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของ มจธ.
 2. เลือก ประเมินวิชาย่อย (OBEM)
 3. กดปุ่ม Add ประเมินวิชาย่อย (OBEM)

  obem_grading.png

 4. เลือก Module และ Section จากนั้นกด Save จะได้ Transaction ID สำหรับเข้าไปตรวจสอบ/แก้ไขผลการประเมินของ Module และ Section นั้นๆ

  กรณีที่มีอาจารย์ท่านอื่นกดสร้าง Transaction ID สำหรับ Module และ Section ใดๆ แล้วนั้น Module และ Section ดังกล่าวจะไม่สามารถถูกสร้างโดยอาจารย์ท่านอื่นได้

  image__84_.png

 5. กดที่ Transaction ID จะแสดงฟอร์มสำหรับกรอกผลการประเมินและ Suggestion เกรด OBEM ของนักศึกษารายบุคคล อาจารย์สามารถกดใช้ค่าที่แนะนำนี้ได้เลยหรือปรับแก้ไขเกรดได้ด้วยตนเอง
  • หน้าจอ Avatar จะแสดง drop down list ให้เลือกได้เฉพาะเกรด A,B,D,C,F,I เท่านั้น
  • อาจารย์สามารถกด Export Template เพื่อ download excel file มาระบุเกรดมีประจุได้ตามต้องการ และหลังจากที่อัปโหลดไฟล์กลับเข้าไป update ข้อมูลในระบบแล้ว ที่ drop down list จะแสดงเกรดมีประจุให้เลือกได้บนระบบ
  • การระบุเกรดมีประจุทำได้โดย พิมพ์ตัวอักษรตามด้วยเครื่องหมายบวก เช่น B+ เป็นต้น

   obem_g.png
 6. หากต้องการประกาศผลการประเมิน OBEM ให้นักศึกษาเข้าไปดูได้บนระบบ Mod Link ให้เลื่อนลงมาที่ท้ายตาราง กดปุ่ม "เผยแพร่" ผลการประเมินที่ประเมินเรียบร้อยแล้ว

  หมายเหตุ: วิชา OBEM ต้องถูกส่งเกรดจาก Avatar ไม่ควรมีการตัดเกรดที่ NewACIS

  สามารถ Export Template (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) เพื่อนำไปแก้ไขผ่านโปรแกรม Excel จากนั้น นำกลับมาอัปเดตข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม อัปโหลดไฟล์

export_template.png

Course Grading (การตัดเกรดรายวิชา)

 1. ไปที่ https://obemgrading.kmutt.ac.th โดยใช้ username และ password เดียวกันกับที่ใช้เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของ มจธ.
 2. เลือก ประเมินวิชาหลัก
 3. กดปุ่ม Add ประเมินวิชาหลัก

  obem_main.png

 4. เลือก Course และ Section จากนั้นกด Save จะได้ Transection ID สำหรับเข้าไปตรวจสอบ/แก้ไขผลการประเมินของ Course และ Section นั้นๆ

  obem_main_1.png

 5. กดที่ Transaction ID จะแสดงผลการประเมิน OBEM และ Suggestion เกรดรายวิชาของนักศึกษารายบุคคล อาจารย์สามารถกดใช้ค่าที่แนะนำนี้ได้เลยหรือปรับแก้ไขเกรดได้ด้วยตนเอง
  • หน้าจอ Avatar จะแสดง drop down list ให้เลือกได้เฉพาะเกรด A,B,D,C,F,I เท่านั้น
  • อาจารย์สามารถกด Export Template เพื่อ download excel file มาระบุเกรดมีประจุได้ตามต้องการ และหลังจากที่อัปโหลดไฟล์กลับเข้าไป update ข้อมูลในระบบแล้ว ที่ drop down list จะแสดงเกรดมีประจุให้เลือกได้บนระบบ
  • ระบุเกรดมีประจุทำได้โดย พิมพ์ตัวอักษรตามด้วยเครื่องหมายบวก เช่น B+ เป็นต้น

   obem_main_2.png
 6. หากต้องการส่งข้อมูลผลการประเมินรายวิชาให้คลิกทีปุ่ม ส่งข้อมูลไปยัง New ACIS

  สามารถ Export Template (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) เพื่อนำไปแก้ไขผ่านโปรแกรม Excel จากนั้น นำกลับมาอัปเดตข้อมูลได้โดยกดที่ปุ่ม อัปโหลดไฟล์

Buffer Class Grading 

การประเมินวิชาย่อย (OBEM Buffer Class) และวิชาหลัก (Buffer Class)

LEB2
เมื่อพร้อมและต้องการจะประเมินนักศึกษาใน Buffer Class แล้ว แนะนำให้อาจารย์ประเมินวัดผลผู้เรียนผ่าน LEB2 โดยระบบได้สร้างกิจกรรม "Ultimate Assessment Activity" ไว้ใน Buffer Class ให้อาจารย์สามารถประเมินผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่มี Criteria ซึ่งกำหนดไว้ตาม Rubric ของ Ultimate Learning Outcome (ระบบ Default ไว้ให้ประเมินเฉพาะระดับของการทำได้และไม่ต้องใส่คะแนน แต่อาจารย์สามารถตั้งค่าให้มีการใส่คะแนนร่วมด้วยได้)

ขั้นตอนการประเมิน Ultimate Assessment Activity มีดังนี้

 1. เข้าไปยังกิจกรรม Ultimate Assessment Activity โดยกดที่ชื่อกิจกรรม

  ulo_buffer.png
 2. ตรวจสอบ Criteria ของแต่ละ Level ว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ (หากต้องการแก้ไขสามารถกลับไปที่หน้า Plan และกด icon รูปเฟืองด้านหลัง Ultimate Learning Outcome เลือก Edit ได้) เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม Assess เพื่อไปยังหน้าของการประเมิน

  Untitled_design__2_.png
 3. ทำการประเมินนักศึกษาแต่ละคนโดยกดที่ปุ่มสีเขียว 0/0 เพื่อให้ระบบแสดง Criteria ขึ้นมา เพื่อกดเลือก Level ที่ต้องการประเมินผลให้นักศึกษา จากนั้นกดเลื่อนขวาเพื่อทำการประเมินคนถัดไป
  **ข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนจากระบบ LEB2 (จากทุกกิจกรรมที่มีการประเมิน Ultimate Learning Outcome) จะถูกส่งไปยังระบบ Avatar โดยอัตโนมัติ ในเวลา 01:00 น. และ 12:00 น. ของทุกวัน

  ulo_buffer_2.png

AVATAR
อาจารย์สามารถประเมินวิชาย่อย (OBEM Buffer Class) โดยระบุเกรดในช่อง RESULT (เลือกใช้ค่าที่แนะนำหรือเลือกเกรดใส่เองก็ได้) แล้วกด "เผยแพร่" ผลการประเมินที่ประเมินแล้ว เมื่อกด SAVE ผล S/U จะไปแสดงให้นักศึกษารับทราบที่ระบบ ModLink

grading_buffer.png
หลังจากนั้น อาจารย์ต้องเข้ามาประเมินวิชาหลัก (Buffer Class) ต่อด้วย หากไม่พบรายวิชาหลัก (ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง) สามารถติดต่อแจ้งปัญหาหรือสอบถามมาได้ที่ OBEM Support for Teacher เมื่อกดเข้าไปในรายวิชาที่ต้องการประเมินแล้ว ให้ระบุเกรดในช่อง GRADE และ SAVE จากนั้นกด "ส่งข้อมูลไปยัง NewAcis" แล้วกดปุ่มดำเนินการยืนยันการส่งข้อมูล เพียงเท่านี้ผลการประเมินนักศึกษาก็จะไปแสดงให้ทางทะเบียนรับทราบและดำเนินการในระบบ NewACIS ต่อไป

grading_buffer_1.png

หากต้องการแก้ไขข้อมูลบน Avatar หลังจากกดส่งเกรดไป NewACIS แล้ว

หลังจากกดส่งข้อมูลผลการประเมินรายวิชาไปยัง NewACIS แล้ว คณะ/ภาควิชาจะทำการอนุมัติเกรดให้ตามลำดับ หากอาจารย์มีความต้องการแก้ไขข้อมูลผลการประเมิน จะต้องแจ้งให้คณะ/ภาควิชาส่งกลับข้อมูลดังกล่าวบนระบบ NewACIS เพื่อให้อาจารย์สามารถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้

การแสดงผลการเรียนสำหรับนักศึกษา

modlink_new.jpg

สถานะและผลการเรียน OBEM ที่แสดงในระบบต่างๆ

Avatar LEB2 ModLink NewACIS
เกรดอื่นๆ Expired U ไม่แสดงผล OBEM
ยังไม่ได้ตัดเกรด หรือยังไม่ได้เผยแพร่ In Progress In Progress ไม่แสดงผล OBEM
ระหว่าง A - C Passed S ไม่แสดงผล OBEM

นักศึกษาจะเห็นผลการเรียน OBEM ในระบบ ModLink ได้หลังจากอาจารย์กดแผยแพร่ทันที โดยไม่ต้องรอคณะอนุมัติ และรายชื่อรอย้ายไป Buffer Class ในภาคการเรียนถัดไป

สถานะและผลการเรียนรายวิชา (OBEMs สู่รายวิชา) ที่แสดงในระบบต่างๆ

Avatar LEB2 ModLink NewACIS
คณะอนุมัติแล้ว เกรดอื่นๆ ไม่แสดงสถานะ I I
ยังไม่ได้ตัดเกรด หรือยังไม่ได้ส่งเกรดเข้าระบบ NewACIS ไม่แสดงสถานะ แสดงเป็น "-" แสดงเป็น "-"
ตัดเกรดแล้ว รอคณะอนุมัติในระบบ NewACIS ไม่แสดงสถานะ แสดงเป็น "-" แสดงเป็น "-"
คณะอนุมัติแล้ว เกรดระหว่าง A - C ไม่แสดงสถานะ แสดงผลตามเกรดที่ได้ (A-C) แสดงผลตามเกรดที่ได้ (A-C)

*กรณีที่นักศึกษาเห็นเกรดเป็น F ในระดับรายวิชา เป็นกรณีพิเศษที่อาจารย์ส่งผลข้อมูลมาจากระบบตัดเกรดในกลุ่มนักศึกษาตกค้าง (นักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาปีปัจจุบันทั้งหมด) หากพบว่าตนเองได้เกรด F แนะนำให้ติดต่อสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเพื่อรับทราบสาเหตุที่ชัดเจน

ในส่วนของระบบตรวจสอบผลการเรียนสำหรับผู้ปกครอง: https://pas.kmutt.ac.th/parent-grade/ นักศึกษาและผู้ปกครองจะเห็นผลการเรียนเช่นเดียวกับที่แสดงบนระบบ NewACIS

  ช่องทางชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับ OBEM และระบบ Avatar ผ่านทาง Microsoft Teams

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น