การใช้งาน LEB2 สำหรับบุคลากรภายนอก

 • ปรับปรุงเมื่อ

LEB2 เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เท่านั้น หากหน่วยงานหรือโครงการที่ต้องการขอ Account/Email มจธ. ให้บุคลากรภายนอกจำนวนมากเพื่อใช้งานระบบ LEB2 จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ทำเอกสารบันทึกข้อความ (กรณีการขอใช้งานทีละคน ไม่ต้องทำเอกสารบันทึกข้อความ)
  และดาวน์โหลด เทมเพลต กรอกข้อมูลที่จำเป็น (คลิก File และ Download) 
 2. ขอ Internet Account รายบุคคล ดาวน์โหลด แบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก และกรอกข้อมูลที่จำเป็น

เมื่อเตรียมข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารดังกล่าวไปยังอีเมลของสำนักคอมพิวเตอร์ มจธ. ที่อยู่อีเมล: csupport@kmutt.ac.th หลังจากที่สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการสร้าง Account/E-mail และส่งข้อมูลกลับให้แล้ว ดำเนินการเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ส่งมาที่ทีมงาน LEB2 เพื่อสร้าง LEB2 Account 

 • ชื่อ (ภาษาไทย)
 • นามสกุล (ภาษาไทย)
 • ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
 • นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 • อีเมลของคุณ
 • Username
 • KMUTT e-mail

โดยผู้ประสานงานหรือเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อทีมงาน LEB2 ได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น