ห้องเรียนที่ไม่ได้สอน จะเอาชื่อออกได้อย่างไร

  • ปรับปรุงเมื่อ

Teacher-Leave-Class-TH.jpg

Q: ห้องเรียนที่ไม่ได้สอน จะเอาชื่อออกได้อย่างไร?

A: หากอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้สอนร่วมในห้องเรียนแต่มีรายชื่อ หรือหากไม่ต้องการอยู่ในห้องเรียนในเทอมที่เคยสอนอีกต่อไปแล้ว สามารถออกจากห้องเรียนนั้นๆ ได้ด้วยตนเอง 

ขั้นตอน

  1. เลือกห้องเรียนที่ต้องการออก
  2. กดที่ฟันเฟือง
  3. เลือก Leave Class

leave.png

ข้อควรทราบ

  • หากอาจารย์เป็นเจ้าของห้องเรียน (Class Owner) จะไม่สามารถ Leave Class ได้
  • หากห้องเรียนมีสมาชิกเพียงแค่ 1 คน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของห้องเรียนหรือทีมผู้ช่วยสอน จะไม่สามารถ Leave Class ได้เช่นกัน

qqq.png

 

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น