นักศึกษาสามารถส่งการบ้านได้ ตามขั้นตอน ดังนี้

[[1.]] เลือกวิชาที่ต้องการ[[2.]] เลือกการบ้านที่ต้องการส่ง[[3.]] หากเป็นงานกลุ่ม นศ.ต้องสร้างกลุ่มก่อน


[[3.1]] ตั้งชื่อกลุ่ม (หากไม่ตั้งชื่อกลุ่มจะไม่สามารถบันทึกได้)
[[3.2]] เลือกเพื่อนในกลุ่มที่ต้องการ 
[[3.3]] คลิกที่ปุ่ม บันทึก

[[4.]] เลือกแถบ การส่งงาน
[[5.]] คลิกที่ แนบไฟล์ อัพโหลดไฟล์การบ้าน พร้อมทั้งส่งคำตอบ หรือแสดงความคิดเห็น
[[6.]] คลิกที่ ส่งงานสถานะการส่งงาน 
[[1.]] สถานะการส่งการบ้าน
On time - ส่งงานตรงเวลา
Late - ส่งงานล่าช้า
แสดง Due date สีแดง - ไม่มีการส่งงาน
[[2.]] สัญลักษณ์รูปคนหน้าชื่อกิจกรรม บ่งบอกถึง งานเดี่ยว/งานกลุ่ม

[[3.]] เครื่องหมายถูก ที่สัญลักษณ์รูปคน หมายถึง อาจารย์ได้ประเมินการบ้านเรียบร้อยแล้ว